بستن

هزاره شناسی (بخش دوم)

هزاره‌ها را باید به عنوان یک قوم مستقل مانند اقوام دیگر جهان، شناخت و معرفی کرد. هزاره، هزاره است، همان‌طوری که اوزبیگ، تاجیک، مغول، قزاق، عرب، پشتون، کُرد و... به نام خودشان معرفی می‌شوند. آریایی، ترک و مغول‌ خواندن مردم…

هزاره ‌های کویته

هزاره‌ها بیش‌تر در شهر شالکوت هند بریتانیایی و کویتۀ کنونی، مرکز…

گزارش و تحلیل

افغانستان

فرهنگ و هنر

آمریکا افغانستان را ترک میکند

ترامپ:سربازان آمریکایی به کشور خود برمیگردند اما از آنچه در افغانستان می‌گذرد نظارت دقیق شود و "اگر لازم بود مثل رعد و برق که نظیرش را کسی ندیده دوباره حمله خواهیم کرد"

مردم

ویدیوها

تاریخ

هزاره‌شناسی (بخش اول)

هزاره‌ها در افغانستان: بیشتر از هشت میلیون شیعه، نزدیک به چهار میلیون سنی، نزدیک به یک‌ونیم میلیون اسماعیلی و در کویته، نزدیک به یک‌ونیم میلیون، در سند و پنجاب نزدیک…

هزاره شناسی (بخش دوم)

هزاره‌ها را باید به عنوان یک قوم مستقل مانند اقوام دیگر جهان، شناخت و معرفی کرد. هزاره، هزاره است، همان‌طوری که اوزبیگ، تاجیک، مغول، قزاق، عرب، پشتون، کُرد و... به…

scroll to top