دست‌ یافتن به صلح پایدار یا توافق درون ‌قومی؟

رهبران احزاب‌سیاسی که به‌یاری سیاست‌های قوم‌گرایانه‌ی اشرف‌غنی، از جایگاه و پایگاه اجتماعی نسبتاً محکمی در میان مردم برخوردار‌ اند، باتمام…

۱۴ جوزا ۱۳۹۹