قابل توجه ناشران ادبیات داستانی درافغانستان برای پیشنهاد آثارشان به بازارکتاب ایتالیا

پانزدهم اکتبر، شصتمین روزتکیه زدن رژیم طالبان برمسند قدرت درافغانستان بود. با گذشت دوماه ازسقوط کابل به دست رژیم ظلمت،…

۲۹ میزان ۱۴۰۰