بستن

تشکیل جنبش استقلال خواهی هزارستان: نتیجه معکوس اقدامات انحصارگرایانه تک قومی

دولت فعلی افغانستان درحالی آخرین نفسهایش را میکشد که این دولت با این ترکیب و کارنامه ننگین اش یکی ازبدنام ترین، منفورترین و بی پشتبانه ترین دولت درتاریخ افغانستان به حساب میآید. اخیراً جنبشی به نام "جنبش استقلال خواهی هزارستان مستقل"، اعلام موجودیت کرده که ظاهرا برای دولت درحال سقوط افغانستان یک چالش جدید به حساب میآید.

تصویرازصفحه: پرچم هزارستان

تشکیل جنبش استقلال خواهی هزارستان: نتیجه معکوس اقدامات انحصارگرایانه تک قومی

نگارنده: دلاور

دولت فعلی افغانستان درحالی آخرین نفسهایش را میکشد که این دولت با این ترکیب و کارنامه ننگین اش یکی ازبدنام ترین، منفورترین و بی پشتبانه ترین دولت درتاریخ افغانستان به حساب میآید. اخیراً جنبشی به نام “جنبش استقلال خواهی هزارستان مستقل”، اعلام موجودیت کرده که ظاهرا برای دولت درحال سقوط افغانستان یک چالش جدید به حساب میآید. 

دولت فعلی افغانستان که بدون پشتوانه مردمی است و فقط با هشتصد هزاررای تشکیل گردیده، تا حالا فقط با زورپولهای بادآورده کمک های جامعه جهانی که بدست چند فامیل محدود مافیایی شامل درقدرت میرسد، سرپا ایستاده است که با خارج شدن خارجیان غربی ازافغانستان، این دولت هم پایش لنگیده میرود پشت کارش. وضعیت بوجود آمده فعلی حاصل سیاست های غلط، انحصارگرایی، تعصب قومی و پاکسازی قومیت های غیرافغان ازبدنه دولت است که کشور را به سوی بحران جدیدی سوق میدهد. این بحران نه تنها به سقوط دولت فعلی اشرف غنی احمدزی ختم خواهد شد، بلکه نفاق، تفرقه و تعصب شدید قومی ایکه دردوران اشرف غنی احمدزی بین اقوام افغانستان بوجود آمده، کشور را دچاربحران جنگ داخلی و یا حتا تا سرحد تجزیه سوق خواهد داد. حالا با پا پس کشیدن کشورهای غربی ازافغانستان، پایه های اقتصاد مافیای افغانستان تحت اشرف غنی احمدزی درحال لرزیدن است. ازیکسو درصدی تعداد فقرا درحال افزایش است و ازسویی ناامیدی نسبت به آینده بین مردم درحال گسترش است. مردمانی چون هزاره ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها و سایراقوام غیرافغان که دردوران اشرف غنی به صورت سیستماتیک ازدولت رانده و خانه نشین شدند و ازسهم وحق شان درحکومت و منابع همگانی دولتی محروم شدند، هرآن خدا خدا میکنند، اشرف غنی هرچه زودترشرش را ازسرملت کم کند و رختش برچیده شود تا مردم دوباره روی خوشی را ببینند و یک نظام فدرالی عادل سرکارشود. درشمال، غرب و مرکز کشورنارضایتی های اقوام مختلف روزبروز درحال افزایش است. زمزمه های نظام فدرالی بیش ازهروقت دیگردراین روزها به گوش میرسد. درصورت پیاده شدن یک نظام فدرالی، امکان حفظ یک افغانستان واحد و متحد با همین نقشه فعلی است، اما اگرگروه های انحصارگرا و شئونیستی افغان دوباره برروی یک نظام متمرکزقومی پافشاری کنند، امکان تجزیه افغانستان به کشورهای کوچک تربا مشخصات قومی مختلف هم بعید نیست. حالا که هزاره ها درحال طرح ریزی نظام آینده کشورمستقل شان هستند، به احتمال زیاد سایرقومیت ها راه هزاره ها را درپیش گیرند تا ازشرفاشیزم تک قومی خلاص شوند وهرکدام برای تشکیل یک کشورمستقل خود دست بکارشوند.

درهرصورت، پس ازرفتن غنی، چه نظام فدرالی سرکارآید و یا با مخالفت با آن ازسوی دولت غنی، افغانستان به کشورهای کوچکتری تجزیه شود، مسئولیت هردو پیامد به عهده قبیله سالاران شئونیست است که تلاش های شئونیستی شان درتک قومی کردن سیاست و قدرت درافغانستان نتیجه معکوس ببارآورده است.  

دیدگاهتان را بنویسید

0 دیدگاه
scroll to top